Polisi Preifatrwydd


Eiddo deallusol a © hawlfraint MijMoj 2014

Os ydych yn dymuno copïo neu ddefnyddio logo MijMoj neu unrhyw llun ar y safle mae'n rhaid i chi gael cymeradwyaeth gan y perchennog hawlfraint ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio logo MijMoj at post@mijmoj.co.uk

Dywedwch wrthym sut a pham yr ydych yn dymuno defnyddio ein logos. Dylech gynnwys eich manylion cyswllt: enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost. Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint MijMoj yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel deunydd hawlfraint trydydd parti. Mae'n rhaid cael yr awdurdod i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan y deiliaid hawlfraint dan sylw.

 Telerau ac amodau

Mae defnyddio gwefan MijMoj yn amodol ar y telerau ac amodau canlynol:

Drwy ymweld â'n gwefan rydych chi fel defnyddiwr ('Chi') yn derbyn ein telerau ac amodau.

 Defnyddio gwefan MijMoj

Cynhelir gwefan MijMoj er mwyn i chi'i defnyddio ac edrych arni. Mae cael mynediad i, a defnyddio, gwefan MijMoj yn golygu eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau hyn. Maent yn weithredol o'r dyddiad y byddwch yn defnyddio'r wefan am y tro cyntaf Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn dull nad yw'n tresmasu ar hawliau, nac yn cyfyngu ar neu'n atal unrhyw drydydd parti rhag defnyddio a mwynhau'r wefan hon. Mae cyfyngu neu atal o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu neu beri gofid neu drafferth i unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu sarhaus neu ymyrryd ar y llif arferol o ddeialog o fewn y safle hwn.

 Fe'ch gwaherddir rhag cyhoeddi neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, anweddus, sarhaus neu gywilyddus, neu unrhyw ddeunydd sy'n golygu neu sy'n annog ymddygiad yr ystyrir iddo fod yn drosedd, sy'n debygol o achosi atebolrwydd sifil, neu sydd, fel arall, yn torri unrhyw gyfraith.

Byddwn yn cydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu orchymyn llys sy'n gofyn i ni neu sy'n rhoi cyfarwyddyd i ni ddatgelu enw unrhyw un sy'n cyhoeddi gwybodaeth neu ddeunydd o'r fath ar safle gwe MijMoj.

 Defnyddir yr wybodaeth a gesglir gennym at ddibenion adolygiad mewnol, i wella cynnwys gwefan MijMoj, i addasu cynnwys a/neu gynllun MijMoj ar gyfer pob defnyddiwr unigol, i hysbysu defnyddwyr o'r diweddariadau i safle gwe MijMoj, ac fe'i defnyddir gan MijMoj i gysylltu â defnyddwyr at ddibenion marchnata ac ni fydd yn cael ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau eraill at ddibenion masnachol.

 Cysylltu â MijMoj

Rhowch wybod i ni os ydych yn dymuno cysylltu'n uniongyrchol (dolen) â thudalennau ar wefan drwy anfon e-bost at post@mijmoj.co.uk Nid ydym yn gwrthwynebu eich dymuniad i gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a ddangosir ar ein gwefan. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan; mae'n rhaid i dudalennau MijMoj lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Ymwadiad

Darperir gwefan MijMoj a'r deunydd sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau (neu sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti) 'fel ag y mae' heb unrhyw gynrychiolaeth neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath p'un a'i mynegir neu'i awgrymir, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben arbennig, peidio â thresmasu, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.

 Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, y caiff diffygion eu cywiro, ac y bydd y wefan hon neu'r gweinydd sy'n sicrhau ei bod ar gael, yn rhydd rhag firysau neu'n cynrychioli swyddogaeth, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn yn atebol dros golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif, yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod canlyniadol neu anuniongyrchol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu colli'r gallu i ddefnyddio, data neu elw sy'n deillio o neu sy'n gysylltiedig â defnyddio gwefan MijMoj neu sy'n deillio o hynny.

 Rheolir a dehonglir y telerau ac amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o dan y telerau ac amodau hyn yn agored i awdurdod unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

 Cysylltiadau â gwefannau allanol

Bydd cysylltiadau a gynhwysir yng ngwefan MijMoj yn arwain at wefannau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig. Ni ddylid ystyried y broses o restru a chysylltu gwefannau fel ardystiad o unrhyw fath ac ni dderbyniwn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

 Diogelu rhag firysau

Gwnawn bob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lwythir o'r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i'ch data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra byddwch yn defnyddio deunydd a ddaw o'r wefan hon.

 Polisi Preifatrwydd

Mae ein polisi preifatrwydd yn egluro sut yr ydym yn diogelu a pharchu'r data a gasglwn gennych.

Gallwn adolygu'r telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych ar y telerau ac amodau yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau. Rydych yn derbyn y newid drwy ddefnyddio gwefan MijMoj yn barhaus ar ôl i newid gael ei wneud.

Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu