Cwestiynau


Cwestiynau Cyffredinol

C: Ydy comisiynu dodrefn yn ddrud?

A: Yn ôl ei natur mae dodrefn sydd wedi’i gomisiynu ac sydd wedi’i greu â llaw yn ddrutach na phrynu dodrefn o siop ar y stryd fawr. Serch hynny, rydyn ni’n credu y cynigir gwerth da am arian gan ei fod yn golygu y byddwch yn berchen ar ddarn o ddodrefn sy’n i) Unigryw ii) Pwrpasol: union yr hyn rydych chi ei eisiau ac yn ei hoffi, iii) wedi’i wneud â llaw yn hardd ac a fydd yn iv) Hirhoedlog: Bydd yn para am genedlaethau

C: Faint fydd hyn yn ei gostio?

A: Bydd y gost gyffredinol yn dibynnu ar nifer o ffactorau gan gynnwys maint y cynnyrch, y deunyddiau a ddefnyddiwyd a chymhlethdod y dyluniad. Cewch ddyfynbris o'r gost gyffredinol ar ôl cwblhau'r dyluniad a chyn dechrau unrhyw waith adeiladu i sicrhau bod pawb yn hapus ac yn glir ynghylch y fanyleb a'r gost, felly ni chewch unrhyw syrpreis annisgwyl.

C. Pa mor hir fydd y broses comisiynu?

A: Unwaith eto mae hyn yn dibynnu ar faint a chymhlethdod y dyluniad a faint o waith sydd eisoes yn mynd rhagddo yn y gweithdy. Fel canllaw bras, bydd y broses fel rheol yn golygu 3-4 wythnos i ddatblygu cysyniadau a mireinio’r dyluniad a ddewisir. Ar ôl cytuno ar ddyluniad bydd y gwaith adeiladu fel rheol yn cymryd oddeutu 6-10 wythnos i’w gwblhau. Gellir rhoi amserlen fanylach ar ôl trafod y prosiect yn llawn.

Nid yw’n broses gyflym oherwydd y caiff yr holl nodweddion eu hystyried, eu dylunio a’u hadeiladu’n ofalus gyda’r gofal a’r sylw mwyaf yn cael ei roi i bob manylyn, sydd yn ei hanfod yn golygu eich bod yn cael cynnyrch o ansawdd. Credwn fod hyn yn gwneud y broses comisiynu yn fwy arbennig a gwerth chweil. Caiff amynedd ei gwobr!

C. Alla i ddod i weld fy nyluniad yn cael ei greu / adeiladu?

A. Mae croeso cynnes i’n holl gleientiaid ddod i weld eu prosiect yn y gweithdy wrth iddo gael ei greu a’i adeiladu (yn amodol ar drefniant ymlaen llaw, rhowch alwad i ni i drefnu amser hwylus). Teimlwn fod gweld y gwaith yn cael ei greu yn ychwanegu at brofiad y cleient o gomisiynu darn o ddodrefn ac mae’n galluogi manylion bach i gael eu newid neu eu haddasu os oes angen.

Os nad yw teithio i’n gweithdy yng Ngogledd Cymru yn ymarferol am ba reswm bynnag, gallwn anfon y wybodaeth ddiweddaraf atoch yn rheolaidd dros yr e-bost gyda delweddau o’r prosiect wrth iddo gael ei adeiladu, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy’n digwydd.

C. Sut mae dewis pa ddeunydd i’w ddefnyddio ar gyfer fy narn?

A. Mae dewis deunydd yn dibynnu ar y math o steil rydych chi’n ceisio ei gyflawni, modern ynteu draddodiadol, tywyll ynteu olau, adlewyrchol ynteu afloyw. Ydych chi’n ceisio cyfateb y darn â dodrefn sydd eisoes gennych mewn ystafell? Ble caiff y darn ei gadw? Bydd deunyddiau, yn enwedig pren, yn amrywio mewn prisiau felly efallai bydd eich cyllideb hefyd yn pennu pa ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer y dodrefnyn. Byddwn bob amser yn eich cynghori a’ch arwain ynghylch y deunyddiau gorau a mwyaf ymarferol i’w defnyddio. Os bydd angen, gallwn gyfuno deunyddiau er mwyn addasu i’ch cyllideb a’ch steil. Mae ateb dylunio bob tro ar gael er mwyn diwallu gofynion pob briff dylunio. Dyna pryd fydd meddwl yn greadigol yn help mawr!

Canllaw Comisiynu

Pam comisiynu darn o ddodrefn?

Gyda mwy a mwy o bobl yn ymddiddori yn nyluniad eu cartref mae’n anoddach dodrefnu ystafell gyda rhywbeth sy’n unigryw o ran ei bwrpas a’i edrychiad. Gall dod o hyd i’r darn iawn o ddodrefn mewn siop fod yn anodd oherwydd y detholiad cyfyngedig sydd ar gael, naill ai mae’r lliw yn anghywir, mae’r darn yn rhy fawr neu’n rhy fach neu mae’r steil yn anghywir. Gallai comisiynu darn o waith pwrpasol ateb eich anghenion. Drwy weithio gyda MijMoj gallwch ddylunio ac adeiladu darn o ddodrefn i gyfateb eich union anghenion.

Gall comisiynu darn o ddodrefn fod yn brofiad gwerth chweil ar gyfer cleientiaid, gyda’r darn yn cael ei ddylunio yn ôl eich union fanyleb ac yn ddarn o ddodrefn sy’n adlewyrchu eich personoliaeth, eich chwaeth a’ch ffordd o fyw a fydd gobeithio yn ennill ei le yn falch yn eich cartref neu yn eich gweithle.

Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu